1. Luật Quản lý ngoại thương 2017 Xem tại đây

2. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 Xem tại đây

Văn bản khác:

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (27/06/2005) Xem tại đây

3. Luật Hải quan 2014 Xem tại đây

Văn bản khác:

4. Luật Thương mại 2005 Xem tại đây

Văn bản khác: