1. Công văn 7565/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

2. Công văn 6121/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

3. Công văn 5914/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

4. Công văn 5245/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

5. Công văn 4787/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

6. Công văn 3997/GSQL-GQ1 năm 2018 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Xem tại đây

7. Công văn 2762/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Xem tại đây

8. Công văn 5245/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

9. Công văn 5391/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

10. Công văn 3899/TCHQ-GSQL năm 2018 về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn liên quan Xem tại đây

11. Công văn 4979/VPCP-KSTT về việc chuẩn hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu Xem tại đây

12. Công văn 3585/TCHQ-TXNK năm 2018 về chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa Xem tại đây

13. Công văn 2404/TCHQ-GSQL năm 2018 về C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

14. Công văn 1511/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

15. Công văn 1267/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

16. Công văn 1224/GSQL-GQ1 năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Xem tại đây

17. Công văn 1223/GSQL-GQ1 năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Xem tại đây

18. Công văn 1372/HC-VP năm 2017 về trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP Xem tại đây

19. Công văn 4284/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

20. Công văn 4824/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành Xem tại đây

21. Công văn 6011/TCHQ-GSQL năm 2014 về ghi xuất xứ và dán nhãn phụ trên hàng hóa nhập khẩu Xem tại đây

22. Công văn 2598/BKHCN-TTra năm 2014 trả lời Tổng cục Hải quan về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu Xem tại đây

23. Công văn 139/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thực hiện quy định mới về C/O mẫu D Xem tại đây

24. Công văn 6833/TCHQ-GSQL năm 2014 về C/O mẫu JV cấp sau Xem tại đây

25. Công văn 7732/TCHQ-PC năm 2014 xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng Xem tại đây

26. Công văn 2316/TCHQ-GSQL năm 2014 về kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất khẩu Xem tại đây

27. Công văn 244/BVTV-KD năm 2014 thống nhất về kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành Xem tại đây

28. Công văn 9631/BYT-KHTC năm 2014 về danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế đề nghị ghi mã số HS hàng hóa và công bố theo quy định Xem tại đây

29. Công văn 2311/BYT-ATTP năm 2016 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan Xem tại đây

30. Công văn 1589/GSQL-GQ1 năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg quy định Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Xem tại đây