Quy Trình Làm Hàng Xuất Tại Bãi

Đối với hàng xuất mà đóng tại bãi thì ta nói chứ hầu như hàng nào cũng giống nhau thôi hehe.

Giống ở đây là gì, giống ở đây là cái quy trình làm nhé, làm mặt hàng này mà có tính chất na ná giống mặt hàng nọ thì auto làm được mặt hàng NÀY NỌ nhé.